ANATOMIE DE HÂRTIE

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Qu­il­lin­gul sau ar­ta ru­lă­rii hârti­ei este un hob­by cu ve­chi­me, prac­ti­cat de că­lu­gări și că­lu­gă­rițe în pe­ri­oa­da Re­naște­rii, care fo­lo­se­au fâși­uțe de hârtie din Bi­blii ve­chi ca ma­te­rial, iar mai apoi de doam­ne­le cu mult timp li­ber, su­sți­ne ar­tis­ta ame­ri­ca­nă Li­sa Nil­sson. Cre­ați­i­le aces­to­ra au in­spi­rat-o să re­a­li­ze­ze o se­rie de lu­crări gru­pa­te sub ti­tlul de „Tis­sue“(„țe­sut“). Lu­cră­ri­le, care re­pre­zin­tă în prin­ci­pal pă­rți ale or­ga­nis­mu­lui uman sau ca­nin în se­cți­u­ne tran­sver­sa­lă, sunt foarte de­ta­lia­te, ase­meni ce­lor din­tr-un atlas de anatomie, și sunt con­fe­cți­o­na­te din hârtie de dud și mu­chii au­ri­te de pa­gini de car­te. Fas­ci­na­tă de posibilitatea de a re­da mo­de­le com­pli­ca­te cu aju­to­rul qu­il­lin­gu­lui, Li­sa Nil­sson a cre­at și o se­rie de co­voa­re din fâșii de hârtie ru­la­te du­pă di­ver­se ti­pa­re, in­ti­tu­la­tă „Ta­pis“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.