ISTORIE INFRACȚIONALĂ

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Re­gi­zat de Brian Hel­ge­land, „Gan­gsteri de le­gen­dă“spu­ne po­ves­tea ce­lor mai cu­nos­cuți in­frac­tori bri­ta­nici, ge­me­nii Reg­gie și Ron­nie Kray, în pe­ri­oa­da lor de glorie de la ju­mă­ta­tea ani­lor ’60. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, fil­mul ajun­ge pe ma­ri­le ecra­ne din ța­ră din 16 oc­tom­brie și îl pre­zin­tă pe Tom Har­dy în rol du­blu. Du­pă ce Ron­nie este eli­be­rat din închi­soa­re, cei doi frați încep să-și con­so­li­de­ze im­pe­ri­ul în Lon­dra, încer­când să eli­mi­ne car­te­lul cri­mi­nal al lui Char­lie Ri­char­dson și co­la­bo­rând cu ma­fia ame­ri­ca­nă, care cau­tă să pă­trun­dă în oraș. Ce­le­bri și in­vi­diați, aceștia își cre­e­a­ză re­lații prin­tre cei mai in­flue­nți lon­do­ne­zi, se lă­făie în bo­gații și par de ne­o­prit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.