CU CÂINELE DU­PĂ ȘOARECI

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Ca­me­ra as­cun­să la care să rânje­as­că fru­mos ani­ma­lul stu­diat, dând astfel in­di­cii cer­ce­tă­to­ri­lor despre el, nu este întot­de­au­na o so­luție, cei care do­resc să obți­nă in­for­mații despre o anu­mi­tă vi­ețu­i­toa­re tre­bu­ind să re­cur­gă și la alte mij­loa­ce, cum ar fi cău­ta­tul ei cu câini spe­cial dre­sați. Așa pro­ce­de­a­ză o or­ga­ni­zație eco­lo­gis­tă din Ma­rea Bri­ta­nie, care a fi­na­nțat dre­sa­rea unui câi­ne care să ia ur­ma șoa­re­ci­lor pi­tici, o spe­cie de ro­ză­toa­re foarte re­tra­să, scrie BBC. Mi­si­u­nea lui Tui, cățe­aua spe­cial pre­gă­ti­tă, este de a-i aju­ta pe oa­me­nii de ști­i­nță să-și dea se­a­ma da­că se su­sți­ne ipo­te­za că șoa­re­cii pi­tici sunt pe ca­le de dis­pa­riție din cau­za schim­bă­rii mo­du­lui în care se fa­ce agri­cul­tu­ră și a re­du­ce­rii ha­bi­ta­tu­lui, cer­ce­tă­to­rii con­si­de­rând că prin in­ter­me­di­ul „de­tec­ti­vu­lui“ca­nin pot mo­ni­to­ri­za mai bine efec­ti­ve­le de ro­ză­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.