SCULP­TURI DE AD­MI­RAT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cba­zându-se pe lun­ga tra­diție din do­me­ni­ul lor, ci înce­ar­că să-și cre­as­că o no­uă ge­ne­rație de cli­e­nți. O mo­da­li­ta­te de a re­a­li­za acest lu­cru o re­pre­zin­tă or­ga­ni­za­rea unor ex­po­ziții cu in­tra­rea li­be­ră se­pa­ra­te de pre­zen­tă­ri­le co­le­cți­i­lor, care să atra­gă pu­bli­cul larg și mai ales pe cei ac­ti­vi pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re on­li­ne, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Prin­tre eveni­men­te­le de acest tip se nu­mă­ră ex­po­ziția Wan­der­land a ca­sei Her­mes, care reu­nea câte­va mii de obi­ec­te din ar­hi­va sau co­le­cți­i­le mo­der­ne ale com­pa­ni­ei. La rândul său, Lo­u­is Vu­it­ton a or­ga­ni­zat o ex­po­ziție care să pre­zin­te lu­cră­ri­le și să ex­pli­ce vi­zi­u­nea di­rec­to­ru­lui său de cre­ație Ni­co­las Ghes­qu­i­e­re. Ex­po­ziția, in­ti­tu­la­tă Se­ri­es 3, a pu­tut fi vi­zi­ta­tă la Lon­dra și a avut ca su­bi­ect pro­ce­sul de cre­ație a co­le­cți­ei de toam­nă/iar­nă 2015, de­ja dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­ne, cu sco­pul de a ară­ta pu­bli­cu­lui as­pec­te­le ne­vă­zu­te ale unei co­le­cții de mo­dă.

Un alt eveni­ment este cel al ca­sei Cha­nel, in­ti­tu­lat Ma­de­moi­sel­le Pri­vé și me­nit, așa cum afir­mă con­du­ce­rea com­pa­ni­ei, să atra­gă ti­ne­rii. Spați­ul ex­po­ziți­o­nal a fost astfel ame­na­jat încât să per­mi­tă fo­to­gra­fi­e­rea ușoa­ră de că­tre vi­zi­ta­tori, care mai apoi să se lau­de pe internet pos­tând ima­gini din lo­cu­ri­le prin care au trecut. Ma­de­moi­sel­le Pri­vé“se axe­a­ză pe măi­es­tria ate­li­e­re­lor de hau­te co­u­tu­re și bi­ju­te­rii ale Cha­nel și pe po­pu­la­rul par­fum al com­pa­ni­ei, Cha­nel No. 5. Mo­bi­li­e­rul stra­dal poa­te fi el însuși o ope­ră de artă în si­ne, care, la rândul său, le per­mi­te ce­lor care-l fo­lo­sesc să se bu­cu­re și de cre­ați­i­le altor ar­tiști. Mo­bi­li­e­rul stra­dal de acest tip se gă­sește într-o zo­nă din San Fran­cis­co, un­de din blo­curi de plas­tic și lemn s-a re­a­li­zat o sculp­tu­ră pe care se pot așe­za până la do­uă­zeci și cinci de oa­meni. Sculptura, in­ti­tu­la­tă Block by Block, va ră­mâne pe am­pla­sa­men­tul ei timp de o lu­nă, iar se­a­ra com­po­nen­te­le sa­le din plas­tic se lu­mi­nea­ză tran­sfor­mând-o într-o platformă de pe care se pot ad­mi­ra pic­turi mu­ra­le re­a­li­za­te de ar­tiști stra­da­li, iniția­ti­va având apro­ba­rea au­to­ri­tăți­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.