VIZIONARE CU STRIGĂTURI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Spec­ta­to­rii din să­li­le de ci­ne­ma sunt edu­cați să păs­tre­ze li­niștea în tim­pul vi­zi­o­nă­rii ca să nu-i de­ran­je­ze pe cei din jurul lor. Exis­tă însă și si­tuații în care nu nu­mai că nu tre­bu­ie să ta­că, ci sunt încu­ra­jați să se ex­pri­me li­ber, ca în ca­zul fes­ti­va­lu­lui Mos­tly Lost. Pe par­cur­sul aces­tui fes­ti­val sunt proi­ec­ta­te frag­men­te păs­tra­te din filme mu­te, iar pu­bli­cul, for­mat din co­le­cți­o­nari, ex­pe­rți și fani înar­mați cu lap­to­puri și ta­ble­te, înce­ar­că să des­co­pe­re de­ta­lii care i-ar putea aju­ta la iden­ti­fi­ca­rea pro­veni­e­nței frag­men­tu­lui, scrie LA Ti­mes. Când le des­co­pe­ră stri­gă, de exem­plu, că un wes­tern a fost fil­mat pe Coas­ta de Est a SUA, după ve­ge­tație, sau că un film a fost tur­nat în Fra­nța, in­di­ciu dat de ca­za­nul lo­co­mo­ti­vei din frag­men­tul pre­zen­tat, ori că fil­mul a fost pro­dus de stu­di­o­ul lui Thomas Edi­son, după cor­pul de li­te­ră uti­li­zat pe ca­dre­le explicative in­ter­ca­la­te între ce­le cu ima­gini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.