CARTUȘE REPROFILATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Nu toți ar­tiștii se dau bă­tuți atunci când nu au succesul scon­tat în ca­ri­e­ra ale­a­să, ci cau­tă so­luții pen­tru a reuși, chiar dacă acest lu­cru înse­am­nă să-și schim­be teh­ni­ca. Așa a pro­ce­dat co­lum­bia­nul Fe­de­ri­co Uri­be. Aces­ta, după ce a încer­cat să se im­pu­nă ca pic­tor, și-a dat se­a­ma că ade­vă­ra­ta lui che­ma­re nu este să pic­te­ze pe pânză sau să de­se­ne­ze, ci să cre­e­ze ima­gini vii din di­ver­se obi­ec­te. În mâi­ni­le lui, și­re­turi, ace cu gă­mă­lie, ta­câmuri de plas­tic, că­rți și bu­căți de crei­oa­ne co­lo­ra­te, dar nu nu­mai, se tran­sfor­mă în por­tre­te și sce­ne di­ver­se. Mai nou, ar­tis­tul re­a­li­ze­a­ză sculp­turi cu cartușe fo­lo­si­te pen­tru di­ver­se ar­me de foc, pe care le mo­de­le­a­ză în for­me ani­ma­li­e­re, o par­te din cre­ați­i­le sa­le pu­tând fi ad­mi­ra­te la o ex­po­ziție de la Adel­son Gal­le­ri­es din Bos­ton.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.