HUAWEI ARE O CREȘTE­RE A VÂNZĂ­RI­LOR DE SMARTPHONE-URI DE 63% ÎN T3

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Vânzările de smartphone-uri ale Huawei Te­chno­lo­gi­es au crescut cu 63% în trimestrul III, iar com­pa­nia chi­ne­ză este pe ca­le să de­vi­nă în acest an pro­du­că­to­rul de te­le­foa­ne cu cel mai ra­pid ritm de dezvoltare, re­du­când din decalajul față de li­de­rii pi­eței, Samsung și Apple. Huawei a li­vrat 27,4 milioane de te­le­foa­ne în trimestrul al trei­lea, reușind și crește­rea li­vră­ri­lor de te­le­foa­ne pre­mi­um. Du­pă re­zul­ta­te­le din pe­ri­oa­da iu­lie-sep­tem­brie, Huawei se îndre­ap­tă spre vânzări anuale de 100 de milioane de smartphone-uri, cu 33% peste li­vră­ri­le din 2014, un ritm su­pe­ri­or com­pa­ra­tiv cu pro­du­că­tori ma­jori pre­cum Apple, Xiaomi și Le­no­vo Gro­up.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.