SĂ SE POTRIVEASCĂ LA CU­LOA­RE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Pe lângă cei care cum­pă­ră ope­re de ar­tă atrași de fru­mu­sețea sau va­loa­rea lor ca in­ves­tiție, mai există și unii care cau­tă doar ce­va care să se potrivească cu sti­lul în care și-au de­co­rat lo­cu­i­nța. Aces­to­ra, dar nu nu­mai lor, li se adre­se­a­ză un serviciu re­cent lansat, Co­lo­rSe­ar­ch, care per­mi­te cău­ta­rea de lu­crări du­pă cu­loa­re, de pe com­pu­ter sau de pe un dis­po­zi­tiv mo­bil, scrie New York Ti­mes. La ba­za aces­tui serviciu a stat ob­ser­vația fon­da­toa­rei fir­mei care l-a cre­at, Ale­xan­dra Chem­la, că oa­me­nii care merg la mul­te ex­po­ziții își amin­tesc mai de­gra­bă anu­mi­te cu­lori care i-au im­pre­si­o­nat la o lu­cra­re, pre­cum și fap­tul că mai mu­lți oa­meni nu des­criu o cu­loa­re în ace­lași fel. Ca urmare Co­lo­rSe­ar­ch ofe­ră utilizatorilor posibilitatea să cau­te ope­re de ar­tă du­pă una sau o com­bi­nație dintre ce­le 200 de cu­lori stan­dar­di­za­te pe ba­za unor fo­to­gra­fii di­gi­ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.