DISCRE IE DE AR­GINT

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

e lângă bi­ju­te­ri­i­le de aur sau aur roz cu pi­e­tre preți­oa­se spec­ta­cu­loa­se își fac loc și une­le care se adre­se­a­ză fe­mei­lor care cau­tă ce­va mai dis­cret, cre­a­to­rii re­a­du­când astfel în atenție ar­gin­tul. Ca­se de mo­dă ca Mai­son Mar­gi­e­la sau Ba­len­cia­ga au in­clus în co­le­cți­i­le lor re­cen­te bijuterii de ar­gint, exis­tând însă și cre­a­tori in­de­pen­de­nți care lu­cre­a­ză pre­pon­de­rent cu ar­gint, unii dintre ei co­la­bo­rând chiar la un mo­ment dat cu com­pa­nii im­por­tan­te din in­dus­tria modei.

Cre­a­toa­rea Char­lot­te Ches­nais, care a re­a­li­zat în tre­cut pi­e­se pentru Ba­len­cia­ga, și-a lansat pro­pria sa co­le­cție în acest an, co­le­cție for­ma­tă din brățări șer­pu­i­toa­re și cer­cei ce amin­tesc de sculp­turi mo­bi­le. Inspi­ra­tă de bi­ju­te­ri­i­le de ar­gint pur­ta­te de ma­ma și bu­ni­ca sa, Sop­hie Bu­hai și-a lansat și ea pro­pria co­le­cție anul aces­ta, fă­cându-se re­mar­ca­tă pentru pan­dan­ti­ve în for­mă de ou și brățări.

Un alt de­sig­ner care a ales să se joa­ce cu ar­gin­tul este Lynn Ban, care pre­fe­ră să îl com­bi­ne cu dia­man­te, o par­te dintre pi­e­se sa­le fi­ind in­spi­ra­te de ar­muri, du­pă cum ea însăși o re­cu­noaște. Și cre­a­toa­rea Mo­na Jen­sen, care lu­cre­a­ză pentru ca­sa Tom Wood, pre­fe­ră ar­gin­tul, ce­le mai po­pu­la­re cre­ații ale sa­le fi­ind ine­le­le cu si­gi­liu.

De­sig­ne­rii de bijuterii, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, care lu­cre­a­ză cu ar­gint, pre­fe­ră acest me­tal nu nu­mai pentru că pot atrage cli­en­te­le care cau­tă ce­va dis­cret care poate fi pur­tat la o ți­nuță so­bră, ci și pentru fap­tul că pi­e­se­le din acest ma­te­rial avan­ta­je­a­ză mai mul­te per­soa­ne de­cât bi­ju­te­ri­i­le din alte ma­te­ria­le.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.