SE CAU­TĂ UN AR­TIST

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Cum numărul ac­ci­den­te­lor de cir­cu­lație sol­da­te cu ră­niți sau mo­rți nu pa­re să scadă, pri­mă­ria din me­tro­po­la ame­ri­ca­nă Los Ange­les e dis­pu­să să ape­le­ze la ori­ci­ne ar putea da o mână de aju­tor în această problemă. Toc­mai de ace­ea, este dis­pu­să să as­cul­te până și opi­ni­i­le ar­tiști­lor orașu­lui, înfi­i­nțând în acest scop un program de re­zi­de­nță pentru aceștia, pentru care va se­lec­ta dintre can­di­dații care-și vor manifesta in­te­re­sul unul care să co­la­bo­re­ze cu De­par­ta­men­tul de Tran­sport din Los Ange­les, scrie LA Ti­mes. Ro­lul ar­tis­tu­lui, înzes­trat cu o gândire cre­a­ti­vă, neînchis­ta­tă în ti­pa­re, va fi ace­la de a-și sti­mu­la co­le­gii de echi­pă să gă­se­as­că idei care în mod nor­mal poate nu le-ar fi venit, pentru a des­co­peri împreu­nă o so­luție care să per­mi­tă re­du­ce­rea sau chiar să con­du­că la dis­pa­riția ac­ci­den­te­lor de cir­cu­lație sol­da­te cu victime umane.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.