LEGUME LA FOTOGRAF

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Pe lângă su­bi­ec­te ca oa­me­nii, ani­ma­le­le sau flo­ri­le, unii fo­to­gra­fi își îndre­ap­tă ate­nția spre legume și even­tual fruc­te, în încer­ca­rea de a tre­zi in­te­re­sul pu­bli­cu­lui pentru soi­u­ri­le cul­ti­va­te în familie de-a lun­gul tim­pu­lui, așa­nu­mi­te­le „heir­loom“. Așa a apă­rut o co­la­bo­ra­re dintre o hor­ti­cul­toa­re și fi­lan­troa­pă ame­ri­ca­nă pa­si­o­na­tă de păs­tra­rea ve­chi­lor soiuri de legume, Amy Goldman, și fo­to­gra­ful Jer­ry Spag­no­li, scrie Was­hin­gton Post. Aceștia au pu­bli­cat o car­te in­ti­tu­la­tă „Heir­loom Har­vest“cu ima­gini al­bne­gru re­a­li­za­te cu aju­to­rul unor pro­ce­dee fo­to­gra­fi­ce de de­mult, pentru a le da un aer apar­te, in­spi­rați într-o oa­re­ca­re mă­su­ră și de fo­to­gra­fi­i­le unui gră­di­nar en­glez de di­nain­te de pri­mul răz­boi mondial, care re­a­li­za fo­to­gra­fii de stu­dio având ca su­bi­ect legume, fruc­te sau flori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.