PRI­MA FA­ZĂ A PROI­EC­TU­LUI TIMPURI NOI SQUARE VA FI INAUGURATĂ ÎN 2017

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pri­ma fa­ză a proi­ec­tu­lui Timpuri Noi Square, dez­vol­tat de di­vi­zia imobiliară a grupului Inter IKEA, Vas­tint, va in­clu­de do­uă clă­diri de birouri de aproape 30.000 de metri pătraţi şi va fi inaugurată în primul tri­mes­tru din 2017, a de­cla­rat Anto­niu Pa­nait, di­rec­to­rul general al Vas­tint România. „Dacă piaţa ab­soar­be pri­ma fa­ză, imediat înce­pem şi ur­mă­toa­rea fa­ză. In­ves­ti­ţia e por­ni­tă doar din bani pro­prii, aşa că nu sun­tem con­di­ţi­o­na­ţi de finanţare. Mo­men­tan, avem doar dis­cu­ţii cu di­fe­ri­ţi chi­ria­şi, nu avem ni­ci­un con­tract sem­nat. Fi­na­li­za­rea între­gu­lui proi­ect de­pin­de de pia­ţă, cât de re­pe­de ab­soar­be proi­ec­tul“, a spus Pa­nait. În pri­ma fa­ză vor fi con­stru­i­te do­uă dintre ce­le trei clă­diri de birouri. Ce­le do­uă clă­diri vor avea câte zece eta­je, cu su­pra­fe­ţe de 12.290 metri pătraţi, res­pec­tiv 17.270 metri pătraţi. Cea de-a treia clă­di­re, în for­mă de H, va avea şapte eta­je şi 20.060 metri pătraţi. Preţul de închi­ri­e­re a spa­ţi­i­lor de birouri va fi de 15 euro pe pe­tru pă­trat, susţine Pa­nait. După fi­na­li­za­re, ce­le trei clă­diri vor dis­pu­ne şi de 3.000 de metri pătraţi de zo­ne co­mer­cia­le. Po­tri­vit lui Anto­niu Pa­nait, proi­ec­tul in­clu­de şi o zo­nă re­zi­den­ţia­lă, însă lu­cră­ri­le vor înce­pe după fi­na­li­za­rea clă­di­ri­lor de birouri. „Zo­na re­zi­den­ţia­lă este o fa­ză ul­te­ri­oa­ră. Ace­as­ta va avea 50.000 de metri pătraţi.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.