TRICOTAJE DE MOD NOU

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

eh­no­lo­gia mo­der­nă tran­sfor­mă ve­chi­le meșteșu­guri și modul în care di­ver­se ar­ti­co­le sunt produse, așa cum se întâmplă și în do­me­ni­ul tri­co­ta­je­lor. Do­uă companii, una spe­cia­li­za­tă în tricotaje de mână și alta în ce­le lu­cra­te la mași­nă, înce­ar­că să de­mon­stre­ze că pot pro­du­ce cât și cum tre­bu­ie cu aju­to­rul teh­no­lo­gi­ei, fă­ră a fi ne­voi­te să arun­ce sur­plu­sul ră­mas ne­vândut, așa cum se întâmplă în lumea mo­dei.

Pri­ma dintre aces­tea, Wool and the Gang (WATG), se ba­ze­a­ză pe o rețea con­stru­i­tă on­li­ne de per­soa­ne care se pri­cep la împle­tit și croșe­tat, pe care le pu­ne la lu­cru. Co­mu­ni­ta­tea, scrie The Guar­dian, s-a for­mat după ce com­pa­nia a înce­put să încar­ce on­li­ne cli­puri cu le­cții de tri­co­tat, ajun­gând în pre­zent la pes­te 3.000 de mem­bri, ma­jo­ri­ta­tea femei care lu­cre­a­ză la cerere pen­tru com­pa­nie. WATG, a pro­dus, de exem­plu, că­ci­u­lițe­le ofe­ri­te pu­bli­cu­lui de că­tre cre­a­to­rul de mo­dă Gi­les De­a­con la Lon­don Fas­hi­on We­ek, iar ar­ti­co­le­le sa­le se pot achi­ziți­o­na fie sub for­mă fi­ni­tă, fie sub for­mă de tru­se cu ce­le ne­ce­sa­re pen­tru cei care vor să și le împle­te­as­că sau croșe­te­ze sin­guri.

Pe de altă par­te, Unma­de preferă tri­co­ta­je­le fă­cu­te la mași­nă ce­lor lu­cra­te ma­nual și uti­li­ze­a­ză mașini de tri­co­tat pro­gra­ma­bi­le din anii ’80 ca pe im­pri­man­te 3D. Com­pa­nia creează un mo­del anu­me sin­gu­ră sau con­form in­stru­cți­u­ni­lor cli­en­tu­lui, care este apoi tran­sfor­mat într-un for­mat spe­cial pen­tru mași­na de tri­co­tat, iar ace­as­ta „ti­pă­rește” astfel pro­du­sul în can­ti­ta­tea do­ri­tă.

T

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.