POVESTE ÎN ALB

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Mâna­tă de do­ri­nța de a con­strui o no­uă lume, în care pu­ri­ta­tea al­bu­lui să înlo­cu­ias­că emoți­i­le și ge­rul po­lar să înghețe su­fle­te­le oa­me­ni­lor, Crăia­sa Ză­pe­zii va fa­ce ori­ce pen­tru a-și păs­tra împă­răția și a dis­tru­ge toți ar­tiștii care nu sunt de acord cu vi­zi­u­nea ei. Fil­mul de ani­mație pre­zin­tă că­lă­to­ria pli­nă de aven­turi a mi­cuței Ger­da, care înce­ar­că să-și gă­se­as­că fra­te­le ți­nut pri­zo­ni­er un­de­va în vas­ta întin­de­re albă din ți­nu­tul vră­jit de Crăia­sa Ză­pe­zii. De-a lun­gul dru­mu­lui, Ger­da se con­frun­tă cu mul­te ob­sta­co­le, dar cu­noaște și noi pri­e­teni de nă­dej­de. Din 13 noi­em­brie, Fre­e­man Enter­tain­ment pre­zin­tă pe marile ecra­ne din România fil­mul de ani­mație al se­zo­nu­lui, Crăia­sa Ză­pe­zii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.