ÎN CLOUDUL NEMŢESC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cli­en­ţii eu­ro­peni ai Mi­cro­soft vor putea op­ta de anul vi­i­tor pen­tru sto­ca­rea da­te­lor în Germania. Ofer­ta com­pa­ni­ei vi­ne ca răs­puns la îngri­jo­ra­rea le­ga­tă de se­cu­ri­ta­tea cen­tre­lor de da­te din Sta­te­le Uni­te, în ur­ma dez­vă­lu­i­ri­lor privind ac­ti­vi­tă­ţi­le de su­pra­ve­ghe­re efec­tua­te de agen­ţi­i­le de securitate. Noul ser­vi­ciu oferit de Mi­cro­soft va fi dis­po­ni­bil cli­en­ţi­lor din UE şi ţă­ri­le înve­ci­na­te din a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui vi­i­tor, re­la­te­a­ză Mar­ke­tWat­ch. Da­te­le in­tro­du­se de cli­en­ţi în sof­tul of­fi­ce pen­tru inter­net al Mi­cro­soft şi apli­ca­ţi­i­le de bu­si­ness vor fi sto­ca­te în do­uă centre de da­te de­ţi­nu­te de Deut­sche Telekom, cel mai ma­re grup de te­le­co­mu­ni­ca­ţii din Germania. Mi­cro­soft va avea ac­ces la da­te­le res­pec­ti­ve nu­mai da­că va avea per­mi­si­u­nea cli­en­ţi­lor sau a T-Sys­tems, sub­si­dia­ra Deut­sche Telekom ca­re ope­re­a­ză cen­tre­le de da­te. Da­că T-Sys­tems va acor­da ac­ce­sul, Mi­cro­soft va ac­ce­sa da­te­le doar sub su­pra­ve­ghe­re. „Cen­tre­le de da­te din Germania ofe­ră cli­en­ţi­lor po­si­bi­li­ta­tea de a ale­ge şi încre­de­rea în fe­lul în ca­re sunt ma­ni­pu­la­te şi sto­ca­te da­te­le lor“, a de­cla­rat di­rec­to­rul general al Mi­cro­soft, Sa­tya Na­del­la. De la dez­vă­lu­i­ri­le fă­cu­te de Edward Snow­den, fost con­trac­tor al Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Securitate din SUA, re­fe­ri­toa­re la ac­ti­vi­tă­ţi­le de su­pra­ve­ghe­re ale in­sti­tu­ţi­ei, Deut­sche Telekom a lan­sat o se­rie de pro­du­se în sco­pul pro­te­jă­rii uti­li­za­to­ri­lor de spi­o­naj, între aces­tea nu­mă­rându-se crip­ta­rea e-mail-uri­lor, asi­gu­ra­rea smartphone-uri­lor şi cre­a­rea de centre ger­ma­ne de da­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.