MAI MUL­TE ACŢIUNI LA ZONGA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ca­sa de dis­curi Uni­ver­sal Mu­sic şi-a re­dus par­ti­ci­pa­ţia la com­pa­nia lo­ca­lă Tri­lu­li­lu Mu­sic, ca­re se află în spa­te­le plat­for­mei on­li­ne Zonga, ca­re ofe­ră ac­ces la peste 20 de milioane de pi­e­se mu­zi­ca­le, în ur­ma unei ope­ra­ţi­uni de ma­jo­ra­re a ca­pi­ta­lu­lui so­cial la ca­re nu a par­ti­ci­pat, con­form da­te­lor din­tr-un do­cu­ment pu­bli­cat re­cent în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Par­ti­ci­pa­ţia Uni­ver­sal Mu­sic a scăzut de la 10% la 6,94% din acţiunile Tri­lu­li­lu Mu­sic. Com­pa­nia şi-a ma­jo­rat ca­pi­ta­lul so­cial de la 105.880 lei la 129.705 lei prin emi­te­rea a 23.825 de noi acţiuni no­mi­na­ti­ve, ca­re au fost emi­se cu o pri­mă de emisiune de 66,3525 lei pe ac­ţi­u­ne. Acţiunile noi au fost sub­scri­se de ope­ra­to­rul de te­le­fo­nie mo­bi­lă Vo­da­fo­ne, ca­re şi-a păs­trat astfel co­ta de 15% din acţiuni, şi de Ser­giu Bi­riş şi Andrei Dun­ca, fon­da­tori ai com­pa­ni­ei-ma­mă Tri­lu­li­lu, ca­re au in­trat astfel di­rect în ac­ţi­o­na­riat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.