2 MILIOANE DE ABONAMENTE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

UPC, al doi­lea ju­că­tor de pe piaţa lo­ca­lă de ca­blu, a înregistrat creş­teri în li­nie pe toa­te seg­men­te­le de bu­si­ness în al trei­lea tri­mes­tru din acest an, iar numărul to­tal de abonamente a de­pă­şit pen­tru pri­ma oa­ră ni­ve­lul de 2 milioane, con­form re­zul­ta­te­lor pu­bli­ca­te de gru­pul ame­ri­can Li­ber­ty Glo­bal, pro­pri­e­ta­rul ope­ra­to­ru­lui. Com­pa­nia a raportat venituri de 159 de milioane de lei, în creş­te­re cu 9,7% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui pre­ce­dent, pe fon­dul creş­te­rii nu­mă­ru­lui de cli­en­ţi. „Veniturile ne­te ale UPC Ro­mânia au cres­cut şi ele în al trei­lea tri­mes­tru, ex­clu­zând fluc­tua­ţi­i­le de curs va­lu­tar, ca­re afec­te­a­ză ne­ga­tiv veniturile în dolari. În lei, creşterea anua­lă a veni­tu­ri­lor UPC a fost de aproape 10%: peste 159 de milioane de lei în al trei­lea tri­mes­tru din 2015 fa­ţă de 145 mil. lei în al trei­lea tri­mes­tru din 2014“, au pre­ci­zat re­pre­zen­tan­ţii ope­ra­to­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.