PEN­TRU CA­SĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Orange a lan­sat în tes­te apli­ca­ţia Smart Ho­me, prin ca­re lo­cu­in­ţe­le pot fi mo­ni­to­ri­za­te şi con­tro­la­te de la dis­tan­ţă prin in­ter­me­di­ul te­le­foa­ne­lor mo­bi­le. „Evo­lu­ţia tot mai ra­pi­dă a teh­no­lo­gi­ei ne apro­pie din ce în ce mai mult de mo­men­tul în ca­re te­le­fo­nul va de­ve­ni prac­tic te­le­co­man­da vi­e­ţii noas­tre. Pe lângă toa­te echi­pa­men­te­le şi gad­ge­tu­ri­le de ca­re ne fo­lo­sim aca­să, ino­va­ţi­i­le din ul­ti­mii ani ne aju­tă să avem un con­trol mai bun al ca­sei noas­tre, prin in­ter­me­di­ul te­le­fo­nu­lui mo­bil, ori­când avem ne­voie şi ori­un­de ne aflăm, pen­tru a ne bu­cu­ra de o via­ţă mai con­for­ta­bi­lă şi mai si­gu­ră şi pen­tru a con­su­ma mai pu­ţi­nă energie“, a de­cla­rat într-un co­mu­ni­cat Ju­li­en Du­car­roz, di­rec­to­rul co­mer­cial al Orange Ro­mânia. So­lu­ţia Orange Smart Ho­me in­clu­de şase ti­puri de sen­zori - sen­zor de fum, sen­zor de miş­ca­re, sen­zor de inun­da­ţie, sen­zor pen­tru uşă/ fe­re­as­tră, pri­ză in­te­li­gen­tă şi ca­me­ră Wi-Fi - co­nec­ta­ţi la un dis­po­zi­tiv cen­tral.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.