PLUS 4%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Veniturile din ser­vi­cii ale Vo­da­fo­ne, numărul doi pe piaţa lo­ca­lă de te­le­fo­nie mo­bi­lă, au cres­cut în al doi­lea tri­mes­tru al anu­lui fis­cal 2015 – 2016 (iu­lie – sep­tem­brie 2015) cu 4% la 172,9 mil. eu­ro, pe fon­dul creş­te­rii ba­zei de cli­en­ţi. „Vo­da­fo­ne Ro­mânia a înregistrat un nu­măr to­tal de 9.053.810 de cli­en­ţi (uti­li­za­tori ai ser­vi­ci­i­lor mo­bi­le, ai ser­vi­ci­i­lor de vo­ce şi inter­net fix şi M2M) la 30 sep­tem­brie 2015, în creş­te­re cu 546.371, fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui trecut. Din numărul to­tal de cli­en­ţi, 8.432.970 sunt uti­li­za­tori ai ser­vi­ci­i­lor mo­bi­le“, con­form da­te­lor co­mu­ni­ca­te de ope­ra­tor. Numărul to­tal de cli­en­ţi este mai ma­re cu 6,4% fa­ţă de anul pre­ce­dent, în timp ce numărul de uti­li­za­tori de ser­vi­cii mo­bi­le este în creş­te­re cu 6,6% în raport cu ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2014. Veniturile din ser­vi­cii ale Vo­da­fo­ne au atins 172,9 milioane de eu­ro în tri­mes­trul încheiat la 30 sep­tem­brie 2015. ARPU mo­bil al Vo­da­fo­ne Romania a ajuns la 6,2 eu­ro în ultimele trei luni încheia­te la 30 sep­tem­brie 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.