AUZIM CUVÂNTUL OPOR­TU­NI­TA­TE ÎN FI­E­CA­RE ZI, CEL PUȚIN O DA­TĂ, ÎN CE­LE MAI DI­FE­RI­TE CON­TEX­TE. „UN­DE SUNT OPORTUNITĂȚILE ȘI CUM LE PU­TEM DESCOPERI? DE CE UNII DIN­TRE NOI LE VĂD ȘI ALȚII NU? DE CE UNII LE POT TRANSFORMA ÎN AFA­CERI DE SUC­CES ȘI ALȚII NU? CUM P

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

imeni nu poa­te răs­pun­de cu pre­ci­zie la toa­te aces­te între­bări. Dar este in­di­cat ca an­tre­pre­no­rul să ve­ri­fi­ce, când se gândește ce opor­tu­ni­tăți să ale­a­gă, da­că afa­ce­ri­le înfi­i­nța­te prin ex­ploa­ta­rea lor vor înde­plini do­uă con­diții: • Con­diția de fe­za­bi­li­ta­te – ne­ce­si­ta­te ime­dia­tă pe piață și venituri, profit, no­to­ri­e­ta­te, re­pu­tație, pe o du­ra­tă mai ma­re de timp; • Con­diția de com­pa­ti­bi­li­ta­te – față de si­tuația pro­prie din acel mo­ment și față de pla­nu­ri­le lui de viață - per­so­na­lă, de fa­mi­lie, so­cia­lă și pro­fe­si­o­na­lă. nu este rău, așa au loc dez­vol­ta­rea și pro­gre­sul. Nu­mai că este bi­ne să fie co­nști­e­nți că nu ori­ce idee de afa­ceri este și o opor­tu­ni­ta­te. Opor­tu­ni­ta­tea este o sta­re vi­i­toa­re ne­ce­sa­ră și po­si­bil de atins, adică o idee ob­ser­va­tă și ana­li­za­tă, ca­re tre­ce de ce­le do­uă tes­te pre­zen­ta­te anterior: cel de fe­za­bi­li­ta­te și cel de com­pa­ti­bi­li­ta­te. Anu­mi­te între­bări îl pot aju­ta pe an­tre­pre­nor să se de­ci­dă da­că o anu­mi­tă idee este și o opor­tu­ni­ta­te ca­re me­ri­tă va­lo­ri­fi­ca­tă prin înfi­i­nța­rea unei afa­ceri sau nu (ve­zi ta­be­lul). CONOMIA OPORTUNIT II – DES­PRE VA­LOA­RE, COS­TURI I PROFIT. Cli­e­nții plă­tesc pen­tru a-și pro­cu­ra pro­du­se și ser­vi­cii doar atunci când con­si­de­ră că va­loa­rea lor este mai ma­re decât prețul ce­rut. Unii apre­cia­ză li­vra­rea ex­trem de ra­pi­dă, alții am­pla­sa­rea fa­vo­ra­bi­lă, sau ex­per­ti­za de­o­se­bi­tă a fur­ni­zo­ru­lui, iar alții cau­tă ex­pe­ri­e­nțe me­mo­ra­bi­le. Au de câști­gat an­tre­pre­no­rii ca­re îi cunosc cel mai bi­ne pe cli­e­nți, înțe­leg ce be­ne­fi­cii cau­tă și cât le con­si­de­ră de va­lo­roa­se.

Așa cum cli­e­nții per­cep în mod di­fe­rit be­ne­fi­ci­i­le pro­du­se­lor/ser­vi­ci­i­lor, la fel și an­tre­pre­no­rii au opi­nii di­fe­ri­te des­pre profit. Unii do­resc doar atât cât să poa­tă du­ce un trai îmbe­lșu­gat și să le la­se o moște­ni­re co­pi­i­lor, alții vor pro­fi­turi mari, cu crește­re ra­pi­dă. În ori­ce caz, nu tre­bu­ie ne­gli­jat un lu­cru. In­di­fe­rent cât de ma­re ar fi bu­cu­ria înfi­i­nță­rii afa­ce­rii pro­prii, ace­as­ta tre­bu­ie să adu­că profit eco­no­mic. De obi­cei, când înfi­i­nțe­a­ză fir­ma, an­tre­pre­no­rul renunță la un

E

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.