MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ei­cul Mohammed bin Rashid Al Maktoum este vi­ce­preșe­din­te­le și prim-mi­nis­trul Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te și emi­rul Du­bai­u­lui. De la as­cen­si­u­nea sa, în 2006, a adoptat nu­me­roa­se re­for­me în guvernul Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te, iar în 2010 și-a ex­pri­mat do­ri­nța de a fa­ce din Du­bai „unul din­tre ce­le mai bu­ne orașe din lu­me“până în 2021. Este res­pon­sa­bil de tran­sfor­ma­rea orașu­lui Du­bai într-unul glo­bal, pre­cum și de lan­sa­rea unor com­pa­nii ce in­clud ope­ra­to­rul ae­rian Emi­ra­tes, DP Wor­ld și Ju­mei­rah Gro­up. Mul­te din­tre aces­tea sunt deți­nu­te de gru­pul cu afa­ceri di­ver­si­fi­ca­te Du­bai Hol­ding, ce se află în pro­pri­e­ta­tea sa în pro­po­rție de 99,67%. Șei­cul Mohammed este al trei­lea din cei pa­tru fii ai șei­cu­lui Rashid bin Sa­e­ed Al Maktoum (membri ai fa­mi­li­ei con­du­că­toa­re a Du­bai­u­lui). De la vârsta de pa­tru ani, a fost edu­cat în par­ti­cu­lar, iar în 1955 și-a înce­put edu­cația for­ma­lă la Școa­la Al Ahme­dia. La 10 ani s-a mu­tat la școa­la Al Schaab, iar doi ani mai târziu, la li­ceul din Du­bai. În 1966 s-a înscris împreu­nă cu un văr la Bell Edu­ca­ti­o­nal Trust, în Re­ga­tul Unit. La da­ta de 2 decembrie 1971, oda­tă cu fon­da­rea Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te, a devenit pri­mul mi­nis­tru al apă­ră­rii al ță­rii.

Șei­cul Mohammed este res­pon­sa­bil de cre­a­rea și de crește­rea ra­pi­dă a mai mul­te afa­ceri din Du­bai, prin ce­le do­uă gru­puri pe ca­re le deți­ne, Du­bai Wor­ld și Du­bai Hol­ding. Du­bai Wor­ld a fost lan­sat în 2006, ca un hol­ding des­ti­nat con­so­li­dă­rii activelor ce in­clud com­pa­nia de lo­gis­ti­că DP Wor­ld, dez­vol­ta­to­rul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.