AD POSTURI DE MOD NOU

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

lpi­niștii se stră­du­i­esc să cu­ce­re­as­că mu­nții, iar ar­hi­te­cții și spe­cia­liștii în con­stru­cții pe al­pi­niști cu bi­vua­cu­ri­le proi­ec­ta­te de ei. Aceștia din ur­mă cau­tă tot fe­lul de me­to­de prin ca­re pot con­strui adă­pos­turi cât mai re­zis­ten­te și mai pri­mi­toa­re, mai ales în con­diți­i­le în ca­re teh­no­lo­gi­i­le mo­der­ne ca­re au per­mis apa­riția unor echi­pa­men­te de al­pi­nism mai per­for­man­te sau a unor dis­po­zi­ti­ve mo­bi­le ca­re fa­ci­li­te­a­ză ori­en­ta­rea în te­ren au dus la crește­rea nu­mă­ru­lui de oa­meni dis­puși să dea pi­ept cu mun­te­le. Fir­ma da­ne­ză Map Archi­tec­ts a proi­ec­tat un adă­post sim­plu, un cort spe­cial pen­tru zo­ne cu fluc­tuații mari de tem­pe­ra­tu­ră, a că­rui pânză, atunci când tem­pe­ra­tu­ra co­boa­ră, se con­trac­tă ca să nu piar­dă căl­du­ra, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Co­la­bo­ra­rea din­tre o firmă de in­gi­ne­rie lon­do­ne­ză, AKT II, și un bi­rou de ar­hi­tec­tu­ră slo­ven, Ofis Archi­tec­ts, a avut ca re­zul­tat adă­pos­tul mo­du­lar de pe mun­te­le Sku­ta din Alpii Kam­nik-Sa­vin­ja. Adă­pos­tul a fost con­stru­it din lemn și sti­clă, din do­ri­nța celor do­uă com­pa­nii de a uti­li­za ma­te­ria­le sim­ple și ușor de tran­spor­tat la lo­cul des­ti­nat con­stru­cți­ei și ca­re să ai­bă un im­pact cât mai re­dus asu­pra me­di­u­lui, pre­cum și o re­zis­te­nță cres­cu­tă la vânt și tem­pe­ra­turi scă­zu­te. Pe de altă par­te ita­li­e­nii de la Le­ap­fac­to­ry, din To­ri­no, au înlo­cu­it un ve­chi bi­vuac de lemn de pe ver­san­tul din­spre Ita­lia al Mont Blanc cu un adă­post mo­du­lar numit Ger­va­sut­ti, con­stru­it din me­tal, vop­sit în roșu și ar­gin­tiu să poa­tă fi vă­zut bi­ne de la de­păr­ta­re și do­tat cu bu­că­tă­rie, pa­no­uri so­la­re și ac­ces la inter­net.

A

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.