INVAZIE LA NEW YORK

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Da­că Ban­ksy la­să în ur­ma lui de­se­ne pe pe­reții unor clă­diri prin orașe­le prin ca­re tre­ce, un ar­tist francez cu­nos­cut sub pseu­do­ni­mul de Inva­der își anu­nță pre­ze­nța prin mo­zai­curi. Mo­zai­cu­ri­le și pseu­do­ni­mul său sunt in­spi­ra­te un ve­chi și foar­te po­pu­lar joc, Spa­ce Inva­ders, iar lu­cră­ri­le sa­le, cre­a­te din bu­cățe­le de mo­zaic de baie, amin­tesc de aspec­tul pi­xe­lat al aces­tu­ia. Inva­der s-a lan­sat în 1998, scrie New York Ti­mes, iar lu­cră­ri­le lui apar în orașe în lo­curi greu ac­ce­si­bi­le, dar su­fi­ci­ent de bi­ne pla­sa­te cât să atra­gă cât mai mul­te pri­viri, una din­tre cre­ați­i­le sa­le ajun­gând până pe Stația Spația­lă Inter­nați­o­na­lă. În pre­zent, Inva­der „ex­pu­ne” la New York, un­de a ce­rut în avans per­mi­si­u­nea pro­pri­e­ta­ri­lor clă­di­ri­lor pe ca­re se vor putea ad­mi­ra ima­gi­ni­le sa­le. Pen­tru a me­nți­ne tre­az in­te­re­sul pu­bli­cu­lui, Inva­der a lan­sat și o apli­cație pen­tru te­le­foa­ne mo­bi­le ca­re le per­mi­te fa­ni­lor să acu­mu­le­ze punc­te fă­când fo­to­gra­fii ope­re­lor sa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.