PIETRICELE CO­LO­RA­TE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Pi­e­tre­le preți­oa­se co­lo­ra­te ame­ni­nță su­pre­mația dia­man­te­lor al­be, su­sți­ne ca­sa bri­ta­ni­că de li­ci­tații Bon­hams, prețul lor cres­când foar­te mult în ul­ti­mii ani. Exem­ple în acest sens sunt un dia­mant roz și un ru­bin, Sun­ri­se, vându­te cu 15,9 milioane și 30,3 milioane de dolari la o li­ci­tație la Sot­he­by’s ori un inel cu sma­rald vândut pen­tru echi­va­len­tul a 550.000 de dolari de Bon­hams. Cum­pă­ră­to­rii sunt mai in­for­mați și gus­tu­ri­le lor se schim­bă, afir­mă ofi­cia­lii ca­sei de li­ci­tații, ci­tați de The Te­le­graph, ten­di­nță re­mar­ca­tă mai ales în cazul ine­le­lor de lo­god­nă, dar nu nu­mai. La rândul său, ca­sa en­gle­ză pro­du­că­toa­re de bi­ju­te­rii și ce­a­suri de lux Bac­kes & Strauss su­sți­ne că atra­cția pen­tru acest tip de pi­e­tre preți­oa­se și în spe­cial dia­man­te co­lo­ra­te se da­to­re­a­ză fap­tu­lui că nu se gă­sesc do­uă la fel, cum­pă­ră­to­rii având astfel si­gu­ra­nța că poar­tă uni­ca­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.