TE UITĂ CUM CRE­E­A­ZĂ AR­TIS­TUL

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Gândit ca un eveni­ment me­nit să-i atra­gă pe co­le­cți­o­nari să vi­nă să va­dă cum se cre­e­a­ză arta, pro­gra­mul Open Stu­di­os s-a dez­vol­tat de-a lun­gul ani­lor ajun­gând în zi­ua de azi să cu­prin­dă 800 de ar­tiști din San Fran­cis­co ca­re se pre­zin­tă pu­bli­cu­lui vre­me de pa­tru we­e­ken­duri în fi­e­ca­re an. În aces­te we­e­ken­duri publicul larg poa­te in­tra în stu­di­o­u­ri­le ar­tiști­lor ca­re și-au ex­pri­mat dis­po­ni­bi­li­ta­tea să pri­me­as­că vi­zi­te, ca să va­dă la ce lu­cre­a­ză aceștia și să pu­nă între­bări des­pre lu­crări și even­tual să bea o ca­fea cu gaz­de­le. Cei in­te­re­sați să-i va­dă pe ar­tiști în procesul cre­ați­ei au la dis­po­ziție o ex­po­ziție la ca­re artiștii par­ti­ci­pa­nți ex­pun câte o lu­cra­re, pu­tând astfel ale­ge un­de să me­ar­gă în vizită.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.