30-40%

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

a Amber Stu­dio este re­a­li­za­tă cu pri­mul și cel mai im­por­tant cli­ent al stu­di­o­u­lui, Disney Inte­rac­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.