VESTIMENTAŢIA ŞI IMPACTUL EI ÎN BU­SI­NESS FIE CĂ NE PLA­CE SAU NU, VESTIMENTAŢIA ESTE UN INSTRUMENT DE CO­MU­NI­CA­RE - NONVERBALĂ, ADE­VĂ­RAT, DAR TOTUŞI UN CANAL DE INFLUENŢARE.

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

n lu­cru me­ri­tă cla­ri­fi­cat de la bun înce­put: în ab­so­lut și în an­sam­blul între­gii noas­tre vi­eți, ce­ea ce îmbră­căm nici nu ne de­fi­nește ca per­soa­ne, nici nu sta­bi­lește va­loa­rea noas­tră ca fi­i­nțe uma­ne. Ima­gi­nea noas­tră pro­fe­si­o­na­lă, la fel ca re­pu­tația, ce­re timp pen­tru a fi con­stru­i­tă, pre­su­pu­ne efor­turi de bran­ding per­so­nal, de net­wor­king, de pro­mo­va­re și dez­vol­ta­re per­ma­nen­tă, de sta­bi­li­re a unor re­lații pu­ter­ni­ce cu cli­e­nții, co­le­gii, par­te­ne­rii.

Cu toa­te astea, o bu­nă par­te din im­pre­si­i­le celor din jur des­pre noi se ba­ze­a­ză pe cum ară­tăm - im­pli­cit pe cum ne îmbră­căm, în spe­cial când e vor­ba de un con­text pro­fe­si­o­nal.

Ves­ti­men­tația, pen­tru că o si­mțim le­ga­tă in­trin­sec de ap­ti­tu­di­ni­le noas­tre de co­mu­ni­ca­re, in­flue­nțe­a­ză (pa­rțial) fe­lul în ca­re cei din jur re­a­cți­o­nea­ză la pre­ze­nța noas­tră. Aspec­tul nostru ex­te­ri­or le vor­bește des­pre edu­cație și ra­fi­na­ment so­cial, suc­ces financiar, au­to­ri­ta­tea deți­nu­tă, ni­ve­lul de încre­de­re pe ca­re îl pot avea în noi și, nu în ul­ti­mul rând, des­pre cât de po­tri­viți sun­tem pen­tru an­ga­ja­re, pro­mo­va­re sau re­lați­o­na­re pro­fe­si­o­na­lă. În ter­meni mai sim­pli, îmbră­că­min­tea plus ap­ti­tu­di­ni­le de co­mu­ni­ca­re pot in­flue­nța da­că co­le­gii, șe­fii sau par­te­ne­rii de bu­si­ness vor da curs ce­re­ri­lor noas­tre, ne vor încre­di­nța in­for­mații im­por­tan­te, ne vor per­mi­te ac­ces la fac­to­rii de de­ci­zie, ne vor plăti un anu­me sa­la­riu sau ono­ra­riu, ne vor an­ga­ja sau ne vor cum­pă­ra pro­du­se­le sau ser­vi­ci­i­le.

Acest tip de co­ne­xi­uni și aso­ci­eri men­ta­le este le­gat strict de sfe­ra de bu­si­ness. Sun­tem mai dis­puși să ofe­rim bani (do­nații că­tre o cau­ză ca­ri­ta­bi­lă, ba­cșișuri) sau in­for­mații unei per­soa­ne străi­ne când înfățișa­rea acesteia in­spi­ră încre­de­re. Da­că ați fă­cut vre­o­da­tă par­te din publicul unei pi­e­se de te­a­tru la re­pe­tiții cu și fără cos­tu­me, ați ob­ser­vat tran­sfor­mă­ri­le mi­ra­cu­loa­se ca­re au loc atunci când un ac­tor îmbra­că hai­ne­le per­so­na­ju­lui său.

Re­venind la con­tex­tul pro­fe­si­o­nal, nu fi­e­ca­re zi de lu­cru ce­re ate­nția, tim­pul sau bu­ge­tul ne­ce­sar unei ți­nu­te bu­si­ness „ca la car­te”. Cul­tu­ri­le or­ga­ni­zați­o­na­le va­ria­ză, de­fi­niția ves­ti­men­tați­ei bu­si­ness s-a mo­di­fi­cat sub­sta­nțial în ul­ti­mii ani, iar ți­nu­ta pro­fe­si­o­na­lă are înțe­le­suri di­fe­ri­te în fun­cție de in­dus­trie, de ni­ve­lul de in­te­ra­cți­u­ne cu publicul, de au­di­e­nța că­reia i se adre­se­a­ză. În une­le com­pa­nii, ni­ve­lul de ele­ga­nță al ves­ti­men­tați­ei pro­fe­si­o­na­le este lăsat la la­ti­tu­di­nea an­ga­jați­lor, în alte­le co­dul in­tern spe­ci­fi­că re­pe­re sti­lis­ti­ce cla­re.

UPro­fe­si­i­le ca­re cer un ni­vel ri­di­cat de încre­de­re și con­fi­de­nția­li­ta­te între cli­ent și com­pa­nie, ce­le în ca­re se lu­cre­a­ză cu pro­ce­duri stan­dard și se do­rește tran­smi­te­rea unui me­saj de au­to­ri­ta­te, sta­bi­li­ta­te, ri­gu­ro­zi­ta­te, com­pe­te­nță - cum este cazul avo­ca­tu­rii corporate, con­sul­ta­nței la ni­vel înalt, fi­na­nțe­lor, asi­gu­ră­ri­lor - au un cod ves­ti­men­tar con­ser­va­tor, iar re­pre­zen­ta­nții poar­tă cos­tu­me în cu­lori închi­se, tai­oa­re ele­gan­te, cu­lori neu­tre și, în general, adop­tă ți­nu­te bu­si­ness cla­si­ce. În cazul an­tre­pre­no­ri­lor și fre­e­lan­ce­ri­lor, gar­de­ro­be­le li se mu­le­a­ză pe spe­ci­fi­cul do­me­ni­u­lui de ac­ti­vi­ta­te, iar cei ca­re sunt în in­dus­trii cre­a­ti­ve sau au pro­fe­sii ar­tis­ti­ce au o mai ma­re li­ber­ta­te de ex­pre­sie ves­ti­men­ta­ră.

De fapt, pen­tru că pur­ta­rea cos­tu­mu­lui nu mai este obli­ga­to­rie, opți­u­ni­le dis­po­ni­bi­le pot da une­ori naște­re unor alegeri dis­cu­ta­bi­le. Un consultant de bu­si­ness mi-a măr­tu­ri­sit: „Am im­pre­sia că lu­mea înțe­le­ge greșit con­cep­tul de «bu­si­ness ca­sual», îl tra­du­ce prin «pot îmbră­ca aproape ori­ce la bi­rou». Cei mai mu­lți din­tre an­ga­jații cli­e­nți­lor mei dau do­va­dă de bun gust și bun si­mț în ale­ge­rea hai­ne­lor pen­tru bi­rou... dar am vă­zut și su­fi­ci­en­te ex­pre­sii de­loc sub­ti­le ale lip­sei de bun gust ves­ti­men­tar, chiar în întâlniri im­por­tan­te“.

Așa­dar, in­di­fe­rent de do­me­niu, un „fir roșu” ar tre­bui să exis­te: ți­nu­te­le de bi­rou tre­bu­ie să tran­smi­tă pro­fe­si­o­na­lism și cre­di­bi­li­ta­te, să fie o ste­no­gra­mă a stan­dar­de­lor fir­mei res­pec­ti­ve. Si­gur, co­mo­di­ta­tea încu­ra­je­a­ză efi­ci­e­nța și productivitatea, însă la bi­rou pi­e­se ves­ti­men­ta­re din ca­te­go­ria je­a­nși strâmți sau sfâșiați, ha­no­ra­ce, încă­lță­min­te sport, blu­ze din dan­te­lă, pu­lo­ve­re scă­moșa­te co­mu­ni­că me­sa­jul unei per­soa­ne ca­re nu își ia foar­te în se­ri­os pro­fe­sia și atri­buți­i­le pro­fe­si­o­na­le.

Nu în ul­ti­mul rând, echi­li­brul între pro­pri­i­le pre­fe­ri­nțe sti­lis­ti­ce și stan­dar­de­le ves­ti­men­ta­re ale unui con­text este un semn de res­pect față de cei pre­ze­nți și față de si­tuație în si­ne. Ne pu­tem mo­di­fi­ca ți­nu­te­le în fun­cție de cir­cum­sta­nțe. Spre exem­plu, di­rec­toa­rea unei cu­nos­cu­te age­nții de PR iu­bește mo­da și se îmbra­că ca o ade­va­ra­tă fas­hi­o­nis­tă, dar doar în anu­mi­te si­tuații. În întâlni­ri­le cu cli­e­nți de bu­si­ness din­tr-un do­me­niu con­ser­va­tor, se tran­sfor­mă: dis­par pan­to­fii sti­let­to me­ta­li­zați, ro­chi­i­le asi­me­tri­ce cu de­sign mo­dern, to­pu­ri­le su­pra­di­men­si­o­na­te; aces­tea sunt înlo­cu­i­te de ro­chii mo­der­ne cu alu­ră pro­fe­si­o­na­lă, pan­ta­loni ți­ga­re­tă ne­gri, sa­co­uri bleu­ma­rin cam­bra­te și blu­ze ra­fi­na­te. Între­bând-o ca­re este mo­ti­vul tran­sfor­mă­ri­lor, mi-a răs­puns: „Suc­ce­sul pen­tru ca­re mă îmbrac este și cel al cli­en­tu­lui meu“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.