SE POART IMITAŢIILE

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

ri­vi­te ca o alter­na­ti­vă ief­ti­nă și ne­dem­nă de gar­de­ro­ba unei fe­mei ele­gan­te, blă­nu­ri­le ar­ti­fi­cia­le încep să atra­gă ate­nția cre­a­to­ri­lor de mo­dă ca­re evi­tă bla­na na­tu­ra­lă din mo­ti­ve eco­lo­gis­te și nu nu­mai. Pe de altă par­te, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, tot mai mul­te fe­mei evi­tă și ele să mai poar­te hai­ne din bla­nă na­tu­ra­lă. Ele sunt tot mai in­te­re­sa­te însă de ar­ti­co­le­le ves­ti­men­ta­re ca­re o imi­tă bi­ne, lu­cru po­si­bil da­to­ri­tă pro­gre­su­lui teh­no­lo­gic, ca­re a per­mis fa­bri­ca­rea unor ma­te­ria­le mai moi și mai mă­tă­soa­se și ca­re nu se mai mă­tu­i­esc la fel de ușor, și so­li­ci­tă com­pa­ni­i­lor din do­me­ni­ul mo­dei să ofe­re ace­as­tă alter­na­ti­vă. Prin­tre cre­a­toa­re­le de mo­dă ca­re au adău­gat în co­le­cți­i­le lor îmbră­că­min­te din sau gar­ni­si­tă cu bla­nă sin­te­ti­că se nu­mă­ră Poo­kie și Lo­u­i­sa Bur­ch, deți­nă­toa­re­le fir­mei ne­wyor­ke­ze Tra­de­mark sau Ra­chel Co­mey, din ace­e­ași me­tro­po­lă ame­ri­ca­nă, ori bri­ta­ni­ca Stel­la McCar­tney, ele apro­vi­zi­o­nându-se în general cu ma­te­ria­le din Eu­ro­pa, un astfel de fur­ni­zor fi­ind pro­du­că­to­rul german de ju­că­rii Steiff, cu­nos­cut pen­tru ur­su­leții săi de pluș. Stel­la McCar­tney a lan­sat chiar o ga­mă de­nu­mi­tă „Fur Free Fur” (Bla­na fără bla­nă), pen­tru a de­mon­stra că se pot re­a­li­za hai­ne de bla­nă sin­te­ti­că ele­gan­te, pi­e­se­le din co­le­cția sa cos­tând chiar mii de dolari.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.