MU­ZEUL DE TIP NOU

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Mu­zeul nu tre­bu­ie să fie nu­mai un loc un­de lu­mea vi­ne să se ui­te la ope­re­le de ar­tă ex­pu­se, ci și un spa­ţiu ca­re înde­am­nă la in­te­rac­ţi­u­ne, con­si­de­ră con­du­ce­rea Insti­tu­tu­lui de Ar­tă Mo­der­nă din orașul en­glez Mid­dles­bro­u­gh. Ace­as­ta și-a pro­pus să tran­sfor­me un ma­re mu­zeu exis­tent într-un centru de ar­tă, să­nă­ta­te și edu­ca­ţie, scrie The Inde­pen­dent. Atunci când se vor fi­na­li­za lu­cră­ri­le, mu­zeul va avea pe te­ra­să o gră­di­nă de le­gu­me ca­re vor fi pre­gă­ti­te ar­tis­tic, o ca­fe­nea, un ate­li­er în ca­re artiștii îi vor învă­ţa pe vi­zi­ta­tori să con­fec­ţi­o­ne­ze și să vândă pi­e­se de mo­bi­li­er, o cur­te in­te­ri­oa­ră cu o ma­să lun­gă un­de personalul in­sti­tu­ţi­ei va lua ma­sa ală­turi de vi­zi­ta­to­rii ca­re do­resc să i se ală­tu­re, pre­cum și un spa­ţiu de lu­cru des­chis pu­bli­cu­lui și o sa­lă de sport.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.