AL DUMNEAVOASTR , RA IONAL I CU UMOR

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

m au­zit de Dan Ari­e­ly în ur­mă cu ce­va ani, hoi­nă­rind prin­tre cli­pu­ri­le de pe TED; m-a atras atunci ine­di­tul spe­e­ch-uri­lor sa­le, ames­te­cul de umor, înțe­lep­ci­u­ne și har pe ca­re îl gă­se­sști des­tul de rar. Ari­e­ly este pro­fe­sor de eco­no­mie com­por­ta­men­ta­lă și de psi­ho­lo­gie la Uni­ve­si­ta­tea Du­ke și este au­to­rul unor că­rți de ca­re, da­că nu ați au­zit, pro­ba­bil că ați fost ple­cat un­de­va în jun­glă timp de cinci ani: „Irați­o­nal în mod pre­vi­zi­bil“, „Irați­o­na­li­ta­tea be­ne­fi­că“și „Ade­vă­rul (cin­stit) des­pre ne­cin­ste“. Ari­e­ly ți­ne și o ru­bri­că de între­bări și răs­pun­suri în Wall Stre­et Jo­ur­nal, „Ask Ari­e­ly“; între­bă­ri­le pri­mi­te de la ci­ti­tori și răs­pun­su­ri­le ofe­ri­te au fost gru­pa­te în „Al dum­nea­voas­tră, irați­o­nal“, vo­lu­mul lan­sat în lu­na mai a aces­tui an pe plan in­ter­nați­o­nal și tra­dus re­cent în ro­mânește. Pen­tru car­te Ari­e­ly fa­ce echi­pă cu un alt nu­me

Aim­por­tant al pre­sei, ca­ri­ca­tu­ris­tul Wil­liam Ha­e­fe­li de la The New Yor­ker, li­ce­nțiat și el în psi­ho­lo­gie și în ar­te. Nu vă lă­sați in­duși în eroa­re de ti­tlul că­rții, „irați­o­na­lul“de aco­lo este doar mar­ca lui Ari­e­ly și nu are ni­cio le­gă­tu­ră cu răs­pun­su­ri­le pe ca­re le ofe­ră, in­di­fe­rent de cât de ci­u­da­tă este între­ba­rea ca­re i-a fost pu­să. Și a avut par­te de des­tu­le astfel de între­bări; ci­tind car­tea veți gândi, inițial, că lu­mea e pli­nă de ne­buni ca­re au tot soi­ul de pro­ble­me ci­u­da­te; dar du­pă ace­as­tă spoia­lă, veți re­a­li­za că și pro­ble­me­le dum­nea­voas­tră pot părea la fel de nai­ve și că, de fapt, toți sun­tem cum­va la fel de nea­ju­to­rați, de îngri­jo­rați și de fi­ra­vi în lu­mea cea ma­re și rea. Fi­e­ca­re între­ba­re la ca­re Ari­e­ly răs­pun­de, la mo­dul cel mai se­ri­os și do­cu­men­tat, este pre­fața­tă de o ca­ri­ca­tu­ră a lui Ha­e­fe­li, și acest lu­cru nu poa­te fi decât un plus ma­jor de in­te­li­ge­nță și umor. Mu­sai de ci­tit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.