ARTA DE A CONDUCE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Tre­bu­ie să spun că în en­gle­ză su­nă mai bi­ne, mai in­ci­tant; fa­ceți com­pa­rație: „Being the Boss: The 3 Impe­ra­ti­ves for Be­co­ming a Gre­at Le­a­der“la ei, „Exce­le­nța în Ma­na­ge­ment: trei reguli pen­tru suc­ces“la noi. Din­co­lo de acest amă­nunt, car­tea scri­să de Lin­da Hill, pro­fe­soa­ră de ad­mi­nis­tra­rea afa­ce­ri­lor la Har­vard Bu­si­ness School, și de Kent Li­ne­back, om de afa­ceri și scri­i­tor, este o lec­tu­ră im­por­tan­tă pen­tru ori­ci­ne do­rește să tre­a­că gra­nița din­tre „a ajun­ge în frun­te“și „a conduce“. Scri­să în sti­lul lim­pe­de ca­rac­te­ris­tic șco­lii de afa­ceri de lim­bă en­gle­ză, cu exem­ple prac­ti­ce și cu pa­gini de ches­ti­o­na­re pen­tru au­to­e­va­lua­re, car­tea este me­ni­tă să pu­nă or­di­ne în gându­ri­le și te­me­ri­le ori­cui conduce o or­ga­ni­zație, să-i răs­pun­dă la cât mai mul­te ne­lă­mu­riri și să-i ofe­re o per­spec­ti­vă cla­ră asu­pra ne­voii de a se or­ga­ni­za și a-și or­ga­ni­za en­ti­ta­tea pe ca­re o conduce. De mul­te ori veți întâlni abor­dări ca­re vi se vor părea lo­gi­ce și/ sau de ne­e­vi­tat, de mul­te ori veți avea im­pre­sia că ci­tiți un șa­blon - „cum să nu fiu co­nști­ent de ro­lul be­ne­fic al unei echi­pe înche­ga­te?“; în ace­le mo­men­te, du­ceți ide­ea până la ca­păt: „de ce unii au re­zul­ta­te mai bu­ne și con­duc com­pa­nii spre ca­re oa­me­nii se îndre­ap­tă, la ca­re vor să fie an­ga­jați și să lu­cre­ze, iar alții au or­ga­ni­zații ca­re re­pre­zin­tă doar scur­te hal­te în ca­ri­e­re?“. Ta­len­tul de a ma­na­ge­ria nu este un dar, ca al pic­to­ri­lor sau al po­eți­lor, ci unul ca­re se dez­vol­tă cu te­na­ci­ta­te, cu am­biție, cu un dram de or­go­liu și cu o mână bu­nă de mo­des­tie, cu ris­curi și cu te­meri. Și cu câte­va că­rți bu­ne, ca­re să îți or­do­ne­ze hao­sul din ex­ce­luri și te­me­ri­le din șe­di­nțe. „Being the Boss“este una din­tre aces­te că­rți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.