CU TESLA |N POPOR

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

xis­tă, ne pla­ce sau nu, inși pre­des­ti­nați să de­vi­nă fi­guri pu­bli­ce; în afa­ceri cu atât mai mult, apa­re la un mo­ment dat sau altul câte ci­ne­va ca­re înca­le­că va­lul cel ma­re și, ca un sur­fist de suc­ces, ră­mâne pe cre­as­tă. Jur­na­lis­tul Ashlee Van­ce, co­la­bo­ra­tor al Bloom­berg Bu­si­nes­swe­ek, The Eco­no­mist, Chi­ca­go Tri­bu­ne, CNN.com, Glo­be and Mail sau Inter­na­ti­o­nal He­rald Tri­bu­ne, îi fa­ce por­tre­tul lui Elon Musk, an­tre­pre­no­rul și omul de afa­ceri ca­re pa­re să-i fi luat lo­cul le­gen­da­ru­lui Ste­ve Jobs în mi­to­lo­gia po­pu­la­ră a afa­ce­ri­lor ame­ri­ca­ne. Musk, în vârstă de 43 de ani, este pă­rin­te­le mași­nii elec­tri­ce Tesla și nu­me­le din spa­te­le com­pa­ni­ei Spa­ceX, ju­că­tor im­por­tant în ce­ea ce se nu­mește tran­sport spațial pri­vat, și a co­la­bo­rat cu jur­na­lis­tul la scri­e­rea că­rții, dar nu și-a dat bi­ne­cu­vânta­rea fi­na­lă asu­pra acesteia. Ima­gi­nea pe ca­re Van­ce o tra­se­a­ză este amă­nu­nți­tă și des­co­pe­rim un Musk dur cu si­ne, pen­tru că lu­cre­a­ză în mod cu­rent 100 de ore pe săp­tă­mână, dar la fel de dur și cu co­la­bo­ra­to­rii săi, iar po­ves­tea con­ce­di­e­rii asis­ten­tei sa­le Ma­ry Beth Brown, în 2014, este re­le­van­tă în acest sens. Mai aflăm de un Musk ca­re este ob­se­dat de-a bi­ne­lea de greșe­li­le de scri­e­re din e-mai­luri și ca­re ig­no­ră, pur și sim­plu, astfel de me­sa­je, dar și de un Musk ca­re se ri­di­că de la ma­să și ie­se fără un cu­vânt, pen­tru a pri­vi ce­rul, pen­tru că nu mai su­por­tă dis­cuți­i­le ana­po­da sau proștii. Altfel, po­ves­tea ado­les­cen­tu­lui ple­cat din Afri­ca de Sud spre Ca­na­da, trăind din mi­la ru­de­lor și tăind lem­ne pen­tru a câști­ga câți­va bă­nuți, sau înce­pu­tu­ri­le ave­rii sa­le, astă­zi es­ti­ma­tă la 13 mi­liar­de de dolari, este me­ni­tă să cap­ti­ve­ze și să ofe­re idei, între­bări și răs­pun­suri ori­cui are un vis.

E

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.