UN­DE FUGIM DE-ACAS ?

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

nii se re­la­xe­a­ză cel mai bi­ne atunci când fug de-aca­să un­de­va împreu­nă cu fa­mi­lia ori pri­e­te­nii, chiar și de sărbători, pen­tru aceștia exis­tând opți­u­nea de a-și pe­tre­ce va­ca­nța în con­diții de lux într-o zo­nă al­pi­nă sau un­de­va un­de nici nu a ajuns fri­gul.

Prin­tre ce­le mai scum­pe pro­pri­e­tăți ca­re-și aște­ap­tă oas­peții se nu­mă­ră, con­form The Te­le­graph, Apop­ka, din stați­u­nea fran­ce­ză de schi Co­ur­che­vel, ca­re are o su­pra­față de 4.000 de metri pătrați, șap­te ni­ve­luri și chiar și pis­ci­nă într-unul din­tre apar­ta­men­te și se poa­te închi­ria pen­tru 350.000 de eu­ro pe săp­tă­mână. Pen­tru su­ma de 490.000 de eu­ro pe săp­tă­mână se poa­te aran­ja un se­jur la Cha­let Carl din lo­ca­li­ta­tea Le­ch din Alpii Aus­tri­eci, un­de oas­peții sunt tran­spor­tați cu li­mu­zi­na de la ae­ro­port și întâmpi­nați la so­si­re cu șam­pa­nie și ma­saj de bun venit. Ama­to­rii de vre­me mai cal­dă au de ales între Pa­lais Bul­les de pe Ri­vi­e­ra Fran­ce­ză, o reșe­di­nță ca­re pa­re con­stru­i­tă din bu­le de ci­o­co­la­tă, The Bran­do din Po­li­ne­zia Fran­ce­ză, ca­re apa­rți­ne fa­mi­li­ei ac­to­ru­lui Mar­lon Bran­do, Vil­la Ais­se din Gre­na­da, un­de se pot ca­za do­uă­zeci de per­soa­ne pen­tru aproape 60.000 de eu­ro pe noap­te, sau Ce­ru­le­an Vil­la din Angu­il­la, în Ma­rea Ca­rai­be­lor, ca­re cos­tă nu mai puțin de 250.000 de dolari pe săp­tă­mână.

În ci­u­da prețu­ri­lor, aces­te pro­pri­e­tăți nu duc lip­să de ce­re­re, spun cei ca­re se ocu­pă de închi­ri­e­rea lor, fi­ind pre­fe­ra­te ho­te­lu­ri­lor da­to­ri­tă po­si­bi­li­tății mai mari de per­so­na­li­za­re a se­ju­ru­ri­lor.

U

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.