LECTURA ALTFEL

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Orga­ni­za­te pen­tru pa­si­o­nații de ci­tit, clu­bu­ri­le de lec­tu­ră le dau aces­to­ra oca­zia să se întâlneas­că și fi­e­ca­re înce­ar­că să se dis­tin­gă prin ce­va. Astfel, o ga­le­rie din Bir­min­gham, Ma­rea Bri­ta­nie, nu­mi­tă Ikon, pro­pu­ne spre lec­tu­ră o car­te re­le­van­tă pen­tru ope­ra unui ar­tist ex­pus, iar la întâlni­rea cu par­ti­ci­pa­nții clu­bu­lui un in­vi­tat ex­pli­că mo­ti­vul ale­ge­rii că­rții și se discută des­pre re­lația din­tre ace­as­ta și lu­cră­ri­le ar­tis­tu­lui, scrie The Guar­dian. Par­ti­ci­pa­nții la clu­bul de lec­tu­ră din ma­ga­zi­nul lon­do­nez I Knit împle­tesc în tim­pul șe­di­nțe­lor, ide­ea or­ga­ni­za­to­ri­lor fi­ind că acest lu­cru îi aju­tă să-și or­ga­ni­ze­ze mai bi­ne idei­le des­pre car­tea pro­pu­să spre dez­ba­te­re. La rândul său, un ci­ne­ma­to­graf din New­cas­tle or­ga­ni­ze­a­ză un club de lec­tu­ră ori de câte ori are în pro­gram o ecra­ni­za­re, adu­când un ex­pert în do­me­niu ca­re să pre­zin­te fil­mul și să mo­de­re­ze o dis­cuție ul­te­ri­oa­ră des­pre car­tea ca­re a ser­vit drept sur­să de in­spi­rație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.