ARTA PRIN POȘTĂ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

O joa­că înce­pu­tă cu o fe­lie de pâi­ne pră­ji­tă tri­mi­să prin poștă s-a tran­sfor­mat într-o ade­vă­ra­tă înde­let­ni­ci­re pen­tru un ar­tist bri­ta­nic, Pe­ter Li­ver­sid­ge. Aces­ta, scrie The Inde­pen­dent, ex­pe­dia­ză că­tre di­ver­se per­soa­ne tot fe­lul de obi­ec­te, de la ti­ti­re­zi la me­re sau co­zi de to­por, dar nu nu­mai, neîmpa­che­ta­te, pe ca­re li­pește tim­bre­le ne­ce­sa­re, prac­ti­ca sa înca­drându-se la ce­ea ce se nu­mește ar­tă poșta­lă. De ce­va vre­me, des­ti­na­ta­rii tri­mi­te­ri­lor sa­le sunt și une­le ga­le­rii de ar­tă, pri­ma lu­cra­re ex­pe­dia­tă că­tre aces­tea fi­ind un scaun de­za­sam­blat și plin, bi­neînțe­les, de tim­bre, re­cu­noaște ar­tis­tul. Li­ver­sid­ge are și co­la­bo­ra­tori, cum ar fi o poștă­riță din New York, că­reia îi tri­mi­te pi­e­se­le ca­re for­me­a­ză o in­sta­lație de ar­tă poșta­lă pe ca­re ace­as­ta le asam­ble­a­ză du­pă cum cre­de de cu­vi­i­nță la o ga­le­rie din orașul ame­ri­can.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.