MICUL RĂZBOINIC

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Fil­mul de ani­mație „Sav­va: Ini­mă de războinic” este o po­ves­te ma­gi­că des­pre cu­raj, pri­e­te­nie și ba­la­nța bi­ne - rău, ca­re îi va încânta pe co­pii în pre­aj­ma săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. Fil­mul dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment pre­zin­tă o aven­tu­ră fan­tas­ti­că, pli­nă de eroi ati­pici, umor și cu­loa­re, din 11 decembrie, la ci­ne­ma. Într-o pă­du­re fer­me­ca­tă, lo­cu­i­to­rii au ui­tat de mult ce înse­am­nă pe­ri­co­lul, până când într-o zi ar­mo­nia și li­niștea tu­tu­ror este dis­tru­să de făp­turi ma­le­fi­ce ca­re le ata­că sa­tul. Sav­va, un băi­ețel as­cul­tă­tor de no­uă ani, reușește să sca­pe și să se as­cun­dă de rău­fă­că­tori. Acum, între­a­ga răs­pun­de­re pen­tru sal­va­rea fa­mi­li­ei și a pri­e­te­ni­lor îi re­vi­ne unui co­pil ca­re tre­bu­ie să gă­se­as­că o so­luție mi­ra­cu­loa­să. Sin­gur într-o pă­du­re uriașă, Sav­va va cu­noaște noi per­so­na­je fan­tas­ti­ce și își va fa­ce pri­e­teni de nă­dej­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.