ROMPETROL S-A EXTINS CU ŞASE BENZINĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Me­di­ul on­li­ne este pre­fe­rat pen­tru in­for­ma­re cu pri­vi­re la pro­pri­e­tă­ţi­le dis­po­ni­bi­le pe pia­ţă de 98% din­tre ro­mânii ca­re cau­tă o lo­cu­in­ţă, ca­să sau apar­ta­ment, po­tri­vit da­te­lor com­pa­ni­ei de con­sul­ta­nță imo­bi­lia­ră Re­gat­ta Re­al Esta­te. Doar 2% din­tre ro­mâni au ales me­di­ul of­fli­ne pen­tru a cau­tă o pro­pri­e­ta­te, ara­tă sta­tis­ti­ci­le Re­gat­ta Re­al Esta­te, ba­za­te pe da­te­le pro­prii dis­po­ni­bi­le din întreg anul 2015. „În ul­ti­mii ani, pon­de­rea ce­re­ri­lor veni­te de pe Inter­net a cres­cut sub­stan­ţial, cul­mi­nând cu anul 2015, când aproape toa­te ce­re­ri­le înre­gis­tra­te de com­pa­nia noas­tră au venit din me­di­ul on­li­ne“, a de­cla­rat pre­şe­din­te­le Re­gat­ta Re­al Esta­te, Eduard Uzu­nov. Din ce­re­ri­le pri­mi­te de Re­gat­ta, doar 196 de cli­en­ţi au ales să su­ne la bi­ro­ul com­pa­ni­ei venind din me­di­ul of­fli­ne, fa­ţă de 9.935 cli­en­ţi ca­re au con­tac­tat Re­gat­ta Re­al Esta­te din sur­se on­li­ne, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei. Po­tri­vit da­te­lor fur­ni­za­te de Goo­gle, în Ro­mânia sunt apro­xi­ma­tiv 300.000 cău­tări pe lu­nă în do­me­ni­ul imo­bi­liar, din­tre ca­re 120.000 în seg­men­tul re­zi­den­ţial, 20.000 pen­tru imo­bi­le exe­cu­ta­te si­lit, 8.000 pen­tru spa­ţii comerciale, 2.000 pen­tru in­dus­trial şi 1.000 pen­tru bi­ro­uri. Si­te-ul Re­gat­ta va înre­gis­tra până la fi­na­lul aces­tui an cir­ca 400.000 vi­zi­ta­tori unici, 75% din­tre vi­zi­ta­tori fi­ind din Ro­mânia, iar cei­lal­ţi din Ma­rea Bri­ta­nie, SUA, Ita­lia, Germania, Franţa - în to­tal, din 218 ţări, po­tri­vit com­pa­ni­ei.

ACHIZI II

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.