AD~NCIMEA OCEANULUI ALBASTRU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

um se poa­te ca o car­te scri­să în ur­mă cu un de­ce­niu să mai fa­că va­luri și în pre­zent? Pen­tru că apli­că toc­mai principiile pe ca­re le pro­po­vă­du­i­ește: este vor­ba de Stra­te­gia oceanului albastru, de W Chan Kim și Re­nee Mau­bor­gne, pro­fe­sori la INSEAD, ca­re a apă­rut în 2005 și ca­re a fost tra­du­să în ro­mânește în acest an, într-o ediție re­vă­zu­tă și adău­gi­tă, du­pă ce s-a vândut în lu­mea între­a­gă în peste 3,5 milioane de exem­pla­re. Inte­re­sant pen­tru Blue Oce­an Stra­te­gy este că nu i se apli­că o re­gu­lă ca­re mi se pa­re de ne­e­vi­tat. Des­pre ce este vor­ba? Mi se pa­re că li­te­ra­tu­ra de afa­ceri ar tre­bui împă­rți­tă în IC, adică înain­te de cri­ză, adică scri­să înain­te de 2008, și DC, adică du­pă cri­ză. Se­pa­ra­rea mi se pa­re ne­ce­sa­ră pen­tru că una scrii și per­ce­pi într-o lu­me pe crește­re și altce­va în cli­ma­tul pe­si­mist-re­a­list din ul­ti­mii șap­te ani. Blue Oce­an este va­la­bi­lă pen­tru am­be­le lu­mi, pen­tru că vor­bește de prin­ci­pii va­la­bi­le în am­be­le si­tuații; ba pu­tem spu­ne că abia în pre­zent car­tea poa­te fi apre­cia­tă la de­pli­na va­loa­re. Blue Oce­an Stra­te­gy analizează 150 de de­ci­zii stra­te­gi­ce lua­te de-a lun­gul a 100 de ani în 30 de do­me­nii de ac­ti­vi­ta­te, de­mon­strând că suc­ce­sul apa­re în mo­men­tul în ca­re com­pa­nia sau an­tre­pre­no­rul își cre­e­a­ză spații noi de piață, ca­re nu au fost va­lo­ri­fi­ca­te, dar ca­re sunt pre­gă­ti­te pen­tru crește­re (luați exem­plul ta­ble­tei, lan­sa­tă de Apple la mo­men­tul po­tri­vit, deși fu­se­se gândi­tă și de alții, de-a lun­gul tim­pu­lui). Car­tea de­fi­nește con­cep­te­le cheie pen­tru cre­a­rea unui „oce­an albastru“, vor­bește de tra­sa­rea noi­lor gra­nițe ale pi­eței, de de­păși­rea ob­sta­co­le­lor din or­ga­ni­zație sau de ne­voia de a reînnoi al­bas­trul oceanului. În ediția ex­tin­să apar do­uă noi ca­pi­to­le și este re­vi­zu­it un al trei­lea; inte­re­sant mi s-a pă­rut ca­pi­to­lul 11, ca­re vor­bește des­pre cap­ca­ne­le oceanului roșu (me­ta­fo­ra au­to­ri­lor pen­tru par­tea vi­zi­bi­lă și uzi­ta­tă a pi­eței), prin­tre ca­re cre­di­nța că a crea un oce­an albastru înse­am­nă să de­pășești ac­ti­vi­ta­tea de ba­ză, că se apli­că doar noi­lor teh­no­lo­gii sau că tre­bu­ie să fii pri­mul în piață pen­tru a reuși. De ne­e­vi­tat!

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.