COMPORTAMENT INADECVAT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ine­va spu­nea că da­că ar putea ale­ge oa­me­nii cu ca­re să ră­mână între eta­je în lift, Ri­chard Tha­ler, au­to­rul vo­lu­mu­lui Comportament inadecvat. Naște­rea eco­no­mi­ei com­por­ta­men­ta­le, ar fi unul din­tre aceștia – un cu­nos­că­tor al unei ști­i­nțe noi din an­sam­blul eco­no­mi­ei mo­der­ne, cu ac­cen­te de ge­niu dar și umo­ris­ti­ce. Tha­ler însuși se de­fi­nește drept un pic le­neș, pre­dis­pus la pro­cras­ti­nație și ama­tor de un drink mic, dar asta nu l-a împi­e­di­cat să scrie un bes­tsel­ler, Nud­ge: Impro­ving De­ci­si­ons Abo­ut He­al­th, We­al­th, and Hap­pi­ness, în 2008. Comportament inadecvat poa­te fi pri­vi­tă drept o car­te oa­re­cum au­to­bi­o­gra­fi­că, pen­tru că au­to­rul vor­bește nu nu­mai de mo­dul în ca­re s-a lup­tat cu mo­de­lul cla­sic de gândi­re economică pen­tru a im­pu­ne eco­no­mia

Ccom­por­ta­men­ta­lă, ci și de mo­dul în ca­re oa­me­nii, fie ei sa­va­nți, fie inși co­muni, greșesc. Se do­ve­desc a fi prea încre­ză­tori, ig­no­rând greșe­li și acți­o­nând ca și cum ar putea întoar­ce roa­ta ori­când, do­ve­dind lip­să de voi­nță și va­rii idi­o­sin­cra­zii. Iar mi­si­u­nea cen­tra­lă a eco­no­mi­ei com­por­ta­men­ta­le este de a fo­lo­si toc­mai slă­bi­ci­u­ni­le oa­me­ni­lor pen­tru a-i de­ter­mi­na să își atin­gă sco­pu­ri­le. Ce spu­ne, în mod prac­tic, Tha­ler este ur­mă­to­rul lu­cru: că ni­cio ecuație economică nu este va­li­dă da­că nu ți­ne cont de im­pre­dic­ti­bi­li­ta­tea fi­rii uma­ne, că exac­ti­ta­tea ma­te­ma­ti­cii poa­te fi îmbu­nă­tăți­tă cu o do­ză bu­nă de em­pi­ric. Și omul ne înde­am­nă: Obser­vă!, Strânge da­te!, Spu­ne-ți des­chis pă­re­rea! Car­tea este o lec­tu­ră cât se poa­te de agre­a­bi­lă și să nu fiți sur­pri­nși da­că o să vă ino­cu­le­ze și câte­va idei noi și ino­va­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.