ARTA SE PLIMBĂ CU AUTOBUZUL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Da­că la New York arta s-a plim­bat cu ta­xi­ul, la San Fran­cis­co ia autobuzul, înlo­cu­ind re­cla­me­le de pe aces­ta, prin­tr-un proi­ect spon­so­ri­zat de o or­ga­ni­zație non­pro­fit din oraș, San Fran­cis­co Be­au­ti­ful. Un co­mi­tet for­mat din re­pre­zen­ta­nți ai au­to­ri­tății de tran­sport pu­blic din oraș și ai San Fran­cis­co Art Com­mis­si­on a ales ze­ce ar­tiști din 135 ca­re au venit cu pro­pu­neri de lu­crări pen­tru au­to­bu­ze, din ca­re au ră­mas în fi­nal cinci aleși prin vot pu­blic. Fi­e­ca­re ar­tist are ca spațiu ex­po­ziți­o­nal ze­ce au­to­bu­ze, lu­cră­ri­le sa­le fi­ind re­pro­du­se pe niște pa­no­uri spe­cia­le mon­ta­te pe mij­loa­ce­le de tran­sport alo­ca­te. Pa­sa­ge­rii ca­re că­lă­to­resc cu aces­te au­to­bu­ze sunt ru­gați să-și ex­pri­me opi­nia on­li­ne, iar în caz că ace­as­ta este fa­vo­ra­bi­lă, spon­so­rul va re­lua proi­ec­tul și la anul, pe mai mul­te vehicule și chiar și în une­le stații.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.