RUBENS, EROU DE BANDĂ DESENATĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ca­ta­lo­gul ca­re însoțește o ex­po­ziție de ar­tă nu mai e de­loc ce­va ieșit din co­mun, mo­tiv pen­tru ca­re une­le mu­zee simt ne­voia să vi­nă cu ce­va mai de­o­se­bit, așa cum a pro­ce­dat Mu­zeul de Ar­tă din Phi­la­del­phia. Insti­tuția, ca­re a găz­du­it o ex­po­ziție in­ti­tu­la­tă „Mânia zei­lor” cu ca­po­do­pe­re sem­na­te de Rubens și de artiștii din se­co­lul al XVI-lea ca­re l-au in­spi­rat, are ca pi­e­să cen­tra­lă ta­blo­ul „Pro­me­teu înlă­nțu­it”, scrie New York Ti­mes. Por­nind de la ace­as­tă lu­cra­re, con­du­ce­rii mu­zeu­lui i-a venit ide­ea re­a­li­ză­rii unui mic volum de bandă desenată, „Pro­met­heus Eter­nal”, ca­re analizează procesul cre­ați­ei aces­tui ta­blou, ape­lând pen­tru acest de­mers la sce­na­riști de bandă desenată și ar­tiști. Car­tea de bandă desenată va de­ve­ni dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­ne­le spe­cia­li­za­te pe astfel de pro­du­se du­pă închi­de­rea ex­po­ziți­ei și poa­te chiar și la alte mu­zee, spe­ră iniția­to­rii proi­ec­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.