INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

E de­ja greu de ex­pli­cat fe­no­me­nul eco­no­mic 2015, de­ja avem cu mult mai mul­te între­bări decât răs­pun­suri pen­tru 2016, toți fa­cem prog­no­ze pe crește­re și tu­tu­ror ne este fri­că de fap­tul că ori­când ce­va ar putea da peste cap prog­no­ze­le. Va aju­ta fe­no­me­nul elec­to­ral crește­rea economică? Sau vor apă­rea efec­te ad­ver­se la mă­su­ri­le de­ja lua­te?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.