RISC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cel mai ma­re risc pe ca­re îl văd este aproape com­ple­ta noas­tră ne­pre­gă­ti­re pen­tru a fa­ce față unor pro­vo­cări foar­te mari și foar­te se­ri­oa­se. De la as­cen­si­u­nea ex­tre­mis­mu­lui și fa­na­tis­mu­lui până la încăl­zi­rea glo­ba­lă, ne con­frun­tăm azi cu lu­cruri că­ro­ra nu știm să le fa­cem față. De mul­te ori, în loc de calm, cu­raj și co­la­bo­ra­re re­a­cți­o­năm (noi și alți eu­ro­peni) prin pa­ni­că, fri­că și izo­lați­o­nism. De­venim xe­no­fo­bi, ra­siști și dăm cu bâta înain­te să înțe­le­gem și să gândim. De­venim ob­scu­ran­tiști și bi­goți, ne­gând re­a­li­tăți pre­cum încăl­zi­rea glo­ba­lă, efi­ci­e­nța vac­ci­nu­ri­lor sau epu­i­za­rea re­sur­se­lor na­tu­ra­le. Da­că Eu­ro­pa se fă­râmițe­a­ză în fața aces­tor ris­curi (așa cum evi­dent do­resc unii), mă aștept la un nou Ev Me­diu, cel puțin la fel de ne­plă­cut ca pri­mul. PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL DACIA ȘI DIRECTOR GENERAL GRUP RENAULT ROMANIA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.