RISC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Efor­tu­ri­le ma­ri­lor pu­teri ale lu­mii în a-și de­fini po­ziția în no­ua ar­hi­tec­tu­ră ge­o­po­li­ti­că pot im­pac­ta eco­no­mi­i­le tu­tu­ror ță­ri­lor din zo­ne­le vi­za­te. Con­flic­te­le din Ori­en­tul Mij­lo­ciu și nor­dul Afri­cii și mi­grația că­tre ță­ri­le eu­ro­pe­ne sunt, de ase­me­nea, o sur­să de in­sta­bi­li­ta­te și incertitudine. Ra­di­ca­li­za­rea – veni­rea la pu­te­re în ță­ri­le eu­ro­pe­ne a par­ti­de­lor cu ve­deri ul­tra­nați­o­na­lis­te – pu­ne sub sem­nul între­bă­rii dez­vol­ta­rea vi­i­toa­re a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.