INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sal­tul de 3,5 – 4% va fi su­sți­nut în spe­cial prin crește­rea con­su­mu­lui, la rândul său su­sți­nut de crește­ri­le sa­la­ria­le din agen­da gu­ver­nu­lui. De ase­me­nea, cred că in­ves­tiți­i­le în in­fras­truc­tu­ra pot ge­ne­ra creșteri pe ter­men scurt și ar oferi o foar­te bu­na per­spec­ti­vă pe ter­men mai lung și că sti­mu­la­rea in­ves­tiți­i­lor în sec­toa­re­le pro­duc­ti­ve ar oferi de ase­me­nea spe­ra­nța unei evo­luții po­zi­ti­ve pe ter­men me­diu și lung.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.