CREȘTE­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În anul 2016 guvernul teh­no­crat va avea ne­voie de su­sți­ne­rea par­ti­de­lor po­li­ti­ce, iar aces­tea din ur­mă – ca în fi­e­ca­re an elec­to­ral - vor im­pu­ne con­diții ca­re se vor ma­te­ria­li­za în ges­turi cu ca­rac­ter elec­to­ral și ca­re pot im­pac­ta ne­ga­tiv eco­no­mia pe ter­men lung.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.