INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sin­gu­ra cer­ti­tu­di­ne din 2016 va fi in­cer­ti­tu­di­nea. În po­fi­da tu­tu­ror pla­nu­ri­lor și a încer­că­ri­lor de a pre­ve­dea sau a in­du­ce vi­i­to­rul, el ră­mâne in­cert, non­li­niar. Inter­de­pen­de­nțe­le cresc la o vi­te­ză fără pre­ce­dent. Emoți­i­le locale ge­ne­ra­te pot fi foar­te pu­ter­ni­ce. Asta înse­am­nă că avem de ges­ti­o­nat con­se­ci­nțe ca­re nu sunt pro­po­rți­o­na­le cu cau­ze­le, ce­ea ce du­ce la haos. Pre­di­cți­i­le sunt im­po­si­bi­le. Cea mai bu­nă po­li­ti­că in­ter­nă și ex­ter­nă în aces­te vre­muri este ges­ti­o­na­rea pro­ble­me­lor im­pre­dic­ti­bi­le ca­re apar. În acest sens, e mai im­por­tant să avem o bu­nă gu­ver­na­re, mai de­gra­bă e ne­voie de in­sti­tuții pu­ter­ni­ce decât de li­deri pu­ter­nici și să pu­nem în prac­ti­că va­lo­ri­le în ca­re cre­dem.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.