RESPONSABILITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Anul 2016 va fi cred un an al schim­bă­rii. Vom avea un an al schim­bă­ri­lor eco­no­mi­ce, po­li­ti­ce, dar poa­te cea mai im­por­tan­tă schim­ba­re va fi cea so­cia­lă, o schim­ba­re ca­re vi­ne din noi. Res­pon­sa­bi­li­ta­tea a fost si punc­tul no­dal al ul­ti­mu­lui dis­curs pre­zi­de­nțial din Par­la­ment. Ia­tă și pri­me­le me­le con­clu­zii du­pă dis­cur­sul preșe­din­te­lui Io­han­nis. Ghe­toi­za­rea po­li­ti­cii ne obli­gă la ino­va­re, cre­a­ti­vi­ta­te și co­nec­ta­re. Se spu­ne că „din greșe­li învățăm“, dar cred că s-au fă­cut prea mul­te greșe­li, într-atât de mul­te încât am pi­er­dut mult timp, dar mai ales vi­eți. E tim­pul ca Ro­mânia să de­vi­nă mai res­pon­sa­bi­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.