OPTIMISM

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În Ro­mânia lu­cru­ri­le încep să me­ar­gă. Evo­luția din 2015, deși tur­bu­len­tă po­li­tic și cu o întor­să­tu­ră neaștep­tat de bu­nă du­pă eveni­men­tul de la Co­lec­tiv, atât în plan po­li­tic, cât și eco­no­mic (prin­tre ce­le mai mari creșteri din Eu­ro­pa), cre­e­a­ză pre­mi­se­le unui optimism mo­de­rat. Da­că nu vor exis­ta eveni­men­te ma­jo­re po­li­ti­ce în ve­ci­nă­ta­tea României, avem mari șan­se să creștem sus­te­na­bil în 2016, din­co­lo de campania elec­to­ra­lă. Actua­lul gu­vern, ce nu pa­re ori­en­tat pe pan­ta „po­me­ni­lor electorale“, dă încă un fun­da­ment ca anul 2016 sa fie unul ca­rac­te­ri­zat de optimism. po­li­tic, va fi ori­en­ta­tă spre responsabilitate. Anul 2016 are toa­te pre­mi­se­le să in­stau­re­ze o cul­tu­ră a res­pon­sa­bi­li­tății în co­nști­i­nța ro­mâneas­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.