INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Con­tex­te­le ex­ter­ne ale României ră­mân in­cer­te. Si­tuația s-a acu­ti­zat mai ales prin ma­ri­le pro­vo­cări ale Eu­ro­pei din ul­ti­mii anii: cri­za da­to­ri­i­lor su­ve­ra­ne ale Gre­ci­ei ca­re încă nu s-a sfârșit, ati­tu­di­nea agre­si­vă și im­pre­vi­zi­bi­lă a Ru­si­ei, pe­ri­co­lul foar­te con­cret al te­ro­ris­mu­lui ca­re poa­te ge­ne­ra aten­ta­te ori­un­de și ori­când, cri­za re­fu­giați­lor și, nu în ul­ti­mul rând, no­rii unei noi cri­ze eco­no­mi­ce glo­ba­le. In­cer­ti­tu­di­nea anu­lui 2016 vi­ne mai de­gra­bă din afa­ra României și este da­tă de po­si­bi­li­ta­tea unor eveni­men­te agre­si­ve și tur­bu­len­te pe ca­re nu le pu­tem con­tro­la și la ca­re pu­tem fi vic­ti­me prin efec­te­le de do­mi­no ale glo­ba­li­ză­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.